HİNDİSTAN

 

Bu gezide Altın Üçgen denilen Delhi, Agra ve Jaipur şehirlerini ve Hinduizmin önemli merkezlerinden  Ganga kıyısında yer alan Varanasi şehrini gördük. Delhi’de Delhi Memluk (Türk) sultanlığının Kuvvet-ül İslam Camii ve Kutub Minar gibi önemli eserleri yer alıyor. Ayrıca Delhi ve Agra’da Timur soyundan gelen Babür’ün kurduğu Hint Türk (Moğol) İmparatorluğu ve sırasıyla sultanların Humayun, Ekber, Cihangir, Cihan ve Evrengizb döneminde yapılan aralarında  Tac Mahal gibi bir başyapıtın bulunduğu eserler mevcuttur. Varanasi’de ise Hindu tapınakları ve bir Budist tapınağı olan Sarnath yer almakta.


Kutup Minar

Orta Asya’da başlayan bu tür minare mimarisinin en gelişmiş örneği sayılan Kutub Minâr bilhassa Gūrî minareleriyle yakın bir ilişki içindedir. Bu durumda minarenin bânisi Kutbüddin Aybeg’in (1206-1210) Gurlular’dan Sultan Muizzüddin Muhammed’in âzatlısı olmasının da rolü büyüktür. Kutub Minâr’ın yapımına, ilk Delhi sultanı Kutbüddin Aybeg’in meliklik döneminde 1193’te inşasını başlattığı Kuvvetü’l-İslâm Camii’nin 50 m. kadar güneyine İslâmiyet’in Hindistan’da kazandığı zaferin sembolü olarak başlanmış ve Aybeg’in sağlığında yalnız birinci katı bitirilebilmiştir.

Daha fazla fotoğraf ve bilgi için…

Delhi Cuma Camii

Şah Cihan’ın, başşehrini Agra’dan Delhi’ye taşıyarak (1638) buraya Şahcihanâbâd adını vermesinin arkasından başlattığı yoğun imar faaliyeti sırasında inşa edilmiştir. Dünyanın en büyük ve en görkemli camilerinden biridir.

Daha fazla bilgi ve fotoğraf için…

Humayun Türbesi

4 Zilkade 913’te (6 Mart 1508) Kâbil’de doğdu; babası Bâbür, annesi köklü bir aileden olan Mâhım Begüm’dür. İyi bir eğitim görmüş, dinî ilimler yanında cebir, geometri ve özel ilgisinin bulunduğu astronomi okumuş, ayrıca savaş sanatı ve devlet idaresi konusunda dersler almıştır. 923’te (1517) Kâbil’e vali tayin edildi; ardından Bedahşan’ın idaresi de ona bırakıldı

Daha fazla bilgi ve fotoğraf için…

Tac Mahal

Türbenin mimari güzelliği kadar çevresinde oluşan romantik hâtıralar da esere ayrı bir özellik katar. Bu durum binanın yapıldığı günlerden bugüne kadar devam etmiş ve âbide, Şah Cihan ile eşi Ercümend Bânû Begüm (Mümtaz Mahal) arasındaki muhabbetin timsali haline gelmiştir. Tac Mahal romantik hususiyetleri, müstesna bir durum arzeden mimari olgunluğu ve eşsiz güzelliğiyle dünya üzerinde inşa edilmiş eserlerin muhteşem örneklerinden biridir.

Daha fazla fotoğraf ve bilgi için…

Agra Kalesi

Son Lûdî Hükümdarı Sultan İbrâhim (1517-1526), Pânîpet Meydan Savaşı’nda Bâbürlü Devleti’nin kurucusu Bâbür’e yenilince şehir Bâbürlüler’in başşehri oldu (1526). Bu dönemde çok gelişen Agra, Ekber Şah’ın (1556-1605) saltanatı sırasında Yamuna nehrinin her iki tarafına doğru genişlemeye devam etti. Cihangir (1605-1627) ve Şah Cihan (1628-1658) dönemlerinde de önemini sürdürdü ve Bâbürlüler dönemi boyunca idarî ve askerî bir merkez oldu.

Daha fazla fotoğraf ve bilgi için…

 

Fetahpur Sikri

4 Receb 949’da (14 Ekim 1542) Sind’deki Ömerkût Kalesi’nde doğdu. Babası Hümâyun, annesi İran asıllı Hamîde Bânû’dur. Çocukluğu, Hümâyun’un Sûrî hânedanının kurucusu Şîr Şah karşısında mağlûp olup İran’a sığındığı döneme rastladığı için babasından uzakta geçti. Ekber’in yetişmesinde, Hümâyun’un değerli kumandanlarından atalığı Bayram Han’ın rolü büyüktür. 

Daha fazla bilgi ve fotoğraf için…

Jaipur

Jaipur şehri, 1727’de, 1699’dan 1743’e kadar hüküm süren Amber’in Raja’sı olan Jai Singh II tarafından kuruldu. Amber kalesi, Hawa Mahal, Jal Mahal, Şehir Sarayı gibi önemli tarihi mekanlara sahiptir.

Daha fazla bilgi ve fotoğraf için…

Varanasi

Hinduizm inancı, Sanskrit literatüründe “soylu yol” anlamına gelen Arya dharma veya “ezelî-ebedî din” anlamında sanatana dharma şeklinde geçer. Arya dharma ibaresi Hinduizm’in etnik hüviyetini de ifade eder. Buna göre Arya dharma, milâttan önce II. binin ortalarından itibaren Hindistan’a göç eden Aryalar’ın (Ârîler) dinidir. Bununla birlikte zamanla Hinduizm’le asimile olan diğer halkların inançlarının katkısıyla oluşan senkretizm göz önüne alınırsa Arya dharmanın yalnızca Aryalar’la sınırlı olmadığı anlaşılır. Modern dönemlerde ise Hinduizm bütünüyle evrensel bir din hüviyetine bürünme eğilimine girmiştir.

Daha fazla bilgi ve fotoğraf için…

 

HİNDİSTANMurat KAYA