Yeşil Camii İnşa Kitabesi

Kapının her iki yanında bulunan sülüs ve kûfi yazılar ayet, hadis ve Hazret-i Ali’nin sözleridir. Cephede kapı üzerinde bulunan tarih kitabesi nesih yazı ile ve Arapçadır.

1. Besmele… ve-l-i’tisam-ü bi keremih-il-amim masnû’u sani’ulfitra ve masuğu saigu-l-kudre a’ni hazihi-l- buk’atil-kerime nüshatün min nüsah-i-cennet-in -naim nüsicet bi takdiril-aziz-il-alim ravzat-ün min riayaz-il-ukba nüsihat bi zöhret-il-hayat-id-dünya

2. Tebahteret ale-l-aktar ve tedalet duneha-l-emsar ma semiha bi misliha-l-edvar ma dar-el-felek üd-devvar ve faka-s-sultan-ül-a’zam ve-l hakan-ül-ekrem sultan-üş-şark ve-l-garb ve hakan-ül-acem-i ve-l Arab el-müeyyed bi teyid-i Rabb-il-alemin Gıyasü-dünya ved-din

3. Es sultan ibn-is-sultan Mehmed bin Bayezid bin Murad bin Orhan halled-Allahü fi hilâfet il-arz mülkehu ve ecra fi bahr-il-muradati fülkehu bil-emni bi te’sisiha ve tavtıdiha ve tesdidi erkâniha ve teşyidiha (vettefeka)itmameha fi zilhicce hiccete-sneyn ve işrine ve semanemie-”

Türkçe Tercümesi:

Rahman ve Rahim olan Allahın adı ve onun kainatı ihata eden lutuf ve keremine yapışarak işe başlıyorum.

Hilkat sanatkarının bir yapıcısı, kudret kuyumcusunun hayretfeza bir eseri olan bu kıymetdar makam; kudreti herşeye hakim rabbimizin takdiri ile örülmüş, cenneti Naim örneklerinden bir örnek, ahiret bahçelerinden bir bahçe, dünya süsleri ile meydana getirilmiş olan makam, kainat kurulalı beri san’atının inceliği ve manzarasının güzelliği ile bütün cihana ne kadar iftihar etse; en mamur şehirler bile benzerine kavuşamadıklarından dolayı çekingen bir vaziyette karşısında ne kadar utanıp kalsalar yeridir.

Şark ve Garbın Büyük Sultanı, Arab ve Acemin hakanı, Rabbilaleminin kendisini nusret ve kudretine mazhar ettiği dinî ve dünyevî büyük sığınak olan sultan oğlu sultan Mehmed bin Bayezid bin Murad bin Orhan (Allah yer yüzünde mülkünü daim etsin ve arzular dünyasında gemisini emniyetle yürütsün) bu makamın son derce metin ve cazip bir şekilde tesisini emre muvafak oldu. Binanın tamamlanması 822 senesinin zilhiccesine tesadüf eder.

Taç Kapının sağında ve solundaki mihrapçıkların üzerinde mimara ait kitabeler vardır.

Sağdaki Mihrapçığın üzerinde Arapça olarak şunlar yazılıdır:

Râkımuhu ve nâzımuhu ve mukannini kavaninihi ekalli hademi banihi.

Türkçe Tercümesi:

Planlarını yapan, yazan ve dizen, yaptıranın en az hizmet eden hademesi.

Soldaki Mihrapçığın üzerinde ise Arapça olarak :

Hacı İvaz bin Ahi Bayezid gufire lehüma

Türkçe Tercümesi:

Ahi Bayezid oğlu Hacı İvaz, Allah ikisinide affetsin.

Kazım Baykal

Yeşil Camii İnşa KitabesiMurat KAYA
00