Yavuz Selim Camii

Camiin Arapça kapı kitabesi :

1 – Emere bi-inşai hazel-camiiş şerif Sultan ül-Azam elekrem Seyyidi Selatin-ül arab vel-acem malik ül berreyn velbahreyn hadimül haremeyin

2 – Üşşerifeyn essultan ibnüs-Sultan Sultan Selim Han İbnüs-Sultan Bayazid Han İbnus-Sultan Ebül-fetih Sultan Mehmet Han halledallahü mülkehu ve Sultanehu

3 – Ve temme Zalik-elimaret-ül-mübareket fi gurrei şehri Muharremül-haram liseneti tis’a ve işrin ve tis’a miye,

şeklinde olup Selim I. emriyle yapıldığı yazılmakta ise de, binanın, oğlu Kanuni Süleyman tarafından, babası namına vefatından sonra yaptırılmış olduğu türbe kitabesinin yardımı ile de belirmektedir. (929) 1522’de ikmal edilen bu camiin planı iki fonksiyonlu Bursa ekoluna mensup olmakla beraber, hayli tahavvül göstermektedir. Kare bir planda olan camiin geniş sathı, dört duvara müstenit ve kasnağı pencereli bir kubbe ile örtülmüş, mimari bakımdan büyük bir maharettir.
Mabedin iki yanında, dokuzar kubbeli kısımlar bulunmaktadır. Şadırvan avlusu, 18 sütuna müstenit 22 kubbelidir. Sütun başlıkları stalaktitli olup, camiin cümle kapısı tacı da pek nefistir. Tek şerefeli çifte minarelidir. Şadırvan avlusu pencere üstlerindeki çiniler renk ve desen itibarile ancak burada görülebilir.

Bazı kaynaklar, bu külliyenin mimarını Sinan olmak üzere göstermekte ise de, Arşiv vesikaları buna imkan bırakmamakta, daha ziyade Mimar Acem Ali eseri olması muhtemeldir.

Mabet Bizans devrine ait Bonos sarayı sahasında olup bir yanında Çukurbostan denilen Aspar açık sarnıcı bulunmaktadır.

İmaret yıkılmış, yerine Kız Lisesi yapılmıştır. Mektebi, dış avlu kapısı yandadır.

İstanbul Camiileri – Tahsin Öz

Yavuz Selim CamiiMurat KAYA